पुराने प्रश्न पत्र: वि०अ०आ० - नेट/जे०आर०एफ०

prashna patra ugc 2017
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2007 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2009 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2009 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2010 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2010 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2010 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2011 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2011 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2013 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2014 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2014 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2015 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2015 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2006 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2007 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2008 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2009 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2009 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 20१० द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2010 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2011 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2011 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2012 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र पुनः परीक्षा
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 तृतीय प्रश्नपत्र पुनः परीक्षा
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2014 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2014 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2015 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2015 तृतीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2012 तृतीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2013 तृतीय प्रश्नपत्र
prashna patra ugc 2017
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2007 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2009 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2009 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2010 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2010 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2010 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2011 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2011 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2013 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2014 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2014 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2015 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - दिस० 2015 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2006 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2007 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2008 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2009 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2009 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 20१० द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2010 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2011 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2011 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2012 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र पुनः परीक्षा
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2013 तृतीय प्रश्नपत्र पुनः परीक्षा
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2014 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2014 तृतीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2015 द्वितीय प्रश्नपत्र
वि० अनु० आ० - नेट - जून 2015 तृतीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2012 द्वितीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2012 तृतीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2013 द्वितीय प्रश्नपत्र
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2013 तृतीय प्रश्नपत्र